Documentele necesare pentru examenul de Titularizare 2020

Documentele necesare pentru examenul de Titularizare 2020

Examenul de Titularizare va avea loc miercuri, 29 iulie 2020, iar dosarele vor fi depuse la centrele stabilite de Inspectoratele Școlare în perioada 9- 16 iulie. Care sunt documentele necesare pentru înscrierea la examen? Mai jos găsiți lista și noua fișă de înscriere.

Descarcă noua FIȘĂ de înscriere la Titularizare 2020

Descarcă de aici noua CERERE de înscriere la Titularizare 2020

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU CANDIDAȚII CARE AU DEPUS DOSARELE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE ÎN ULTIMII 3 ANI

 1. Fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură;
 2. Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
 3. Copii ale avizelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul);
 4. Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
 5. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 6. Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
 7. Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat întro funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 8. Cazier judiciar din care reiese faptul că nu am antecedente penale
 9. Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală

 

În situaţia în care au apărut modificări faţă de documentele depuse la dosar în anii anteriori, candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, mai depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere, anexat la cererea-tip, documente în completarea dosarelor depuse în anii anteriori:

 1. Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
 2. Copie de pe ultimul document de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar;
 3. Copii de pe ultimul certificat de obţinere a unui grad didactic;
 4. Copii ale atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei (dacă este cazul).

 

DOCUMENTELE CARE TREBUIE SĂ FIE INCLUSE ÎN DOSAR PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2020 ȘI CELELALTE CADRE DIDACTICE:

 1. Fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură;
 2. Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
 3. Absolvenţii promoţiei 2020 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;
 4. Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
 5. Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
 6. Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
 7. Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 8. Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
 9. Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
 10. Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
 11. Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
 12. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 13. Adeverință/adeverinţe din care să rezulte că nu am fost sancţionat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
 14. Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 15. Cazier judiciar din care reiese faptul că nu am antecedente penale
 16. Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală
 17. Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2010 – 31.08.2020 (dacă este cazul).

Atenție! În momentul în care actele vor fi depuse, candidatul va trebui să prezinte documentele în original chiar dacă în dosar sunt incluse copiile lor.

Sursa: edupedu.ro titularizare

 

Link către canalul nostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

 

Vezi și:

Admiterea la liceu 2020

Documentele necesare pentru examenul de Titularizare 2020

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat