Calendarul pentru examenul de Titularizare 2020

Noul calendar pentru Titularizare

Au apărut noi informații legate de data în care va avea loc examenului de Titularizare. Să aflăm cum va decurge întreaga procedură.

A fost propus un nou calendar de desfășurare a examenului național de Titularizare pentru anul 2020. Un proiect de ordin al Ministerului Educației menționează că dosarele vor fi depuse în perioada 18-29 iunie, urmând ca proba scrisă să fie susținută în data de 15 iulie. Rezultatele vor fi afișate în 21 iulie, iar repartizarea se va realiza între 29 și 31 iulie.

Calendarul detaliat existent până la acest moment:

25 mai 2020– soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele practice la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

26-27 mai 2020 -soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare şi înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar privind soluționarea restrângerilor de activitate;

Notă: Contestațiile privind soluționarea restrângerilor de activitate pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 27 mai 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate.

28 mai 2020 -Soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

29 mai-9 iunie 2020 – emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

Notă: Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au susţinut probele orale eliminatorii până la data de 13 martie 2020, pot suţine aceste probe în etapa de pretransfer la cerere. Aceste cadre didactice participă la şedinţa pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate, iar în situaţia în care vor fi repartizate pe posturi care necesită probe orale, vor primi decizia de repartizare după evaluarea acestor probe, în condiţiile în care obţin calificativul „Admis”.

25-26 mai 2020 – Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant:

a)depunerea, înregistrarea cererilor, însoțite de documentele justificative, la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

b)transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare;

25-26 mai 2020 – verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia de mobilitate constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar;

28 mai 2020– soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

29 mai-9 iunie 2020 – emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei.

28 mai 2020 – Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

a)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

b)afişarea pe site-ul inspectoratelor şcolare a temelor/aplicaţiilor pentru probele practice;

28 mai-3 iunie 2020 – depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, precum şi a documentelor necesare pentru evaluarea probelor practice, după caz, de către:

(i)cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre, respectiv pretransfer la cerere;

(ii)cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

d)verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;

e)transmiterea prin poşta electronică, la unităţile de învăţământ, a cererilor însoțite de buletin/carte de identitate/adeverinţă de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;

4 iunie 2020 Afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:

(i)listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliu, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care au participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs;

5 iunie 2020 – listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea studiilor, gradelor didactice, avizelor şi atestatelor acestor cadre didactice, rezultatelor obţinute la probele practice, unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, localităţii de domiciliu şi a altor date relevante, conform datelor înregistrate în sistemul informatic;

5 şi 9 iunie 2020 – înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate;

h)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor;

9 iunie 2020 – soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele practice, la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

5 iunie 2020 analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii cu privire la:

(i)emiterea acordului de principiu pentru pretransfer a cadrelor didactice titulare în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii;

(ii)emiterea/neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare;

k)transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, a situațiilor de pretransfer în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului;

5 şi 9 iunie 2020 – depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

10 iunie 2020 – soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării;

11 iunie 2020 – soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

(i)crerilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(ii)cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii)cererilor de pretransfer prin schimb de posturi, precum şi a cererilor de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi;

11-15 iunie 2020 inregistrarea cererilor de pretransfer la cerere;

(v)cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

o)înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor în şedinţele de repartizare;  Notă: Contestațiile cu privire la modul de soluționare a cererilor în şedinţele de repartizare din perioada 11-15 iunie 2020 pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 23:59 în data de 15 iunie 2020, situaţie în care cadrul didactic anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică cadrelor didactice prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.

16 iunie 2020 – Soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

17 iunie 2020 – reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia pe pagina web şi la sediile inspectoratelor şcolare;

18-26 iunie 2020 emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.

Până la 9 iunie 2020 – Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie:

a)depunerea și înregistrarea, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

10 iunie 2020 – discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

10-15 iunie 2020 – reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.

10-16 iunie 2020 verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

17 iunie 2020 reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

(i)cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(ii)cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii)cererilor de pretransfer;

(iv)cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

(v)cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

18-26 iunie 2020 – emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

18 iunie 2020 – verificarea și afişarea, la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;

18-29 iunie 2020 – înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Notă: În perioada 18-29 iunie 2020 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 28 iunie 2020.

1 iulie 2020 –  afişarea pe site-ul inspectoratelor şcolare a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic a candidaţilor înscrişi la concursul naţional;

1-9 iulie 2020 –  depunerea, la inspectoratele şcolare, a adeverinţelor de absolvire de către absolvenții promoției 2020/absolvenţii 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic şi corectarea datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic la solicitarea candidaţilor;

e)corectarea datelor de înscriere în sistemul informatic, la solicitarea candidaţilor, dacă este cazul;

f)organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar;

Notă: 1) În perioada 1-9 iulie 2020 pot susţine probe orale eliminatorii şi cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluţionată, precum şi cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului.

2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2020 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susţinerii probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

10 iulie 2020 – Afișarea, pe site-ul şi la avizierele inspectoratelor şcolare, a listei candidaţilor înscrişi, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice, precum şi a rezultatelor la probele orale;

15 iulie 2020 – desfășurarea probei scrise;

21 iulie 2020 – comunicarea rezultatelor iniţiale;

21-22 iulie 2020  – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

23-27 iulie 2020 – soluţionarea contestațiilor;

28 iulie 2020 –  comunicarea rezultatelor finale;

Calendarul propus a fost preluat din sursa online știriedu.ro

 

Link către canalul nImaostru de YouTube:

Dă-ne un like pe FACEBOOK(click) :)!

 

Vezi și:

Calendarul desfășurării examenului de Evaluare Națională 2020

Calendarul pentru examenul de Titularizare 2020

Please Login to Comment.

Derulează în sus
error: Conținut protejat